Traiicon - 28/12/2014

Transfer Images to Icon - 1.0


Transfer Images to Icon. Traniicon là chương trình chuyển đổi định dạng hình ảnh (*.bmp; *jpg; *jpeg; *gif; *png; *tif) sang phần mở rộng icon *.ico.

TẢI VỀ 28/12/2014

Hôm nay: 20/07/2024

  • Yêu cầu

    - Hệ điều hành Windows

    - .NET Framework 2.0

  • Ảnh giao diện
    Transfer Images to Icon

Traniicon - Một sản phẩm giúp bạn có thể chuyển đổi các định dạng hình sang đuôi (*.ico). Ngoài ra, công cụ còn cung cấp cho người dùng điều chỉnh kích thước file khi xuất ra định dạng ico

  • Facebook
  • Google+